ПРО КАФЕДРУ

 

Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням виникла внаслідок злиття Київської державної морської академії та Державного економіко-технологічного університету транспорту у липні 2017 року, тож формально вона є новою.

На кафедрі працюють 17 осіб: 7 доцентів та 10 старших викладачів.

Наші викладачі проводять навчальну, наукову та методичну роботу на всіх факультетах Державного університету інфраструктури та технологій:

Факультет судноводіння

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Факультет управління та технології

Юридичний факультет

Факультет економіки та управління

Факультет інфраструктури та рухомого складу залізниць

Факультет управління залізничним транспортом

Наші викладачі – досвідчені та завзяті, вони докладають багато зусиль, допомагаючи  студентам вивчати мову та набути культурної компетенції.

Наша навчальна програма готує студентів до спілкування як у повсякденному житті, так і в професійному. Це допомагає студентам успішно спілкуватися в різних ситуаціях.

З новими тенденціями у навчанні та ефективному розвитку стратегій навчання комунікативний підхід став обов’язковою метою.

Новий підхід до викладання успішно впроваджується в просесі створення нових програм для бакалаврів та магістрів та видання нових підручників.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ
Korieshkova

Світлана Петрівна Корєшкова

завідувач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням, доцент

Закінчила Черкаський національний університет, здобула вищу освіту за спеціальністю   «Англійська та німецька мови». У 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. У травні 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.  З 2014 року займає посаду в.о.завідувача кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням і викладає навчальні дисципліни “Англійська мова”, “Англійська мова за професійним спрямуванням”  та “Ділова англійська мова”. Співавтор методичного посібника “Full Ahead” для студентів першого курсу. Керівник авторської групи викладачів з розробки підручників для навчання англійської мови для судноводіїв. Ініціатор кафедральної наукової роботи «Шляхи формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням».

Сфера наукових інтересів – сучасні методики навчання морської англійської мови  та інновації у вищій освіті.

Mialkovskyi

Мялковський Броніслав Анатолійович

доцент

Закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, отримавши диплом за спеціальністю “Іноземні мови (дві мови) ” з присвоєнням кваліфікації “Вчитель іноземних мов (іспанська та англійська мови) ”.

У 2003 році отримав вчене звання доцента кафедри Іноземних мов за професійним спрямуванням Київської державної академії водного транспорту (нині Державний університет інфраструктури та технологій).

Автор підручників, методичних посібників та словників. Серед них: “Долікарська допомога на судні”, “Безпека при навігації”, “Англо-російський довідник ідіом та виразів в документах”, “Англо-російський довідник морських команд”, “Стандартний морський навігаційний словник” та “Тлумачний словник морських термінів”.

Сфера наукових інтересів – морська термінологія, психологічні фактори впливу на поведінку людей у надзвичайних ситуаціях.

Kushmar

Кушмар Леся Вікторівна

доцент

У 2005 році закінчила філологічний факультет Житомирського державного університету іменя Івана Франка за спеціальністю – “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)” та отримала кваліфікацію – вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. У 2006 році у Житомирському державному університеті імені Івана Франка здобула диплом освітнього ступеня “Магістр” за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література“ та кваліфікацію – магістр педагогічної освіти, викладач української мови та літератури. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова – на тему “Лексика економічної сфери у мовній картині світу українців”. З 2011року працює на кафедрі іноземних мов ДЕТУТ (нині Державний університет інфраструктури та технологій) на посаді доцента. З 2011 року є керівником наукового гуртка з англійської мови та разом зі студентами займається дослідженням англіцизмів економічної сфери.

Автор більше 30 наукових праць та навчально-методичних посібників.

Сфера наукових інтересів – психолінгвістика, соціолінгвістика, сфера англіцизмів у слов’янських мовах.

Korotka

Коротка Наталя Володимирівна

доцент

Доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням. У 1986 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю викладач англійської та французької мов. Працює у Київській державній академії з 2000 р. За період роботи опублікувала 17 наукових статей, 7 навчальних посібників та 1 підручник з грифом МОН.

Сфера наукових інтересів – сучасні та інноваційні методи викладання англійської мови у немовних вищих навчальних закладах.

Tyron

Тирон Олена Миколаївна

доцент

Народилася в Білорусі. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Кандидат наук з педагогічної та вікової психології, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Державного університету інфраструктури та технологій. Викладає дисципліни “Англійська мова” та “Англійська мова за професійним спрямуванням”  майбутнім механікам.

Автор понад 40 наукових і навчально-методичних публікацій з психолого-педагогічних питань формування іншомовної компетентності майбутніх моряків.

Автор посібника “Maritime English Photocopiable Activities with Teaching Notes”, методичних вказівок “Психологічні аспекти викладання англійської мови для студентів напрямку підготовки 6.070104 “Морський та річковий транспорт”  та підручників для майбутніх судномеханіків English for Nautical Engineers and Technical English for Nautical Engineers.

Сфера наукових інтересів – методика викладання іноземних мов, комунікативна лінгвістика, психолінгвістика.

Hurinchuk

Гурінчук Світлана Василівна

доцент

У 1992 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов та здобула кваліфікацію: викладач англійської та іспанської мов.

У травні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки на тему “Роль журналу “Инженерное дело” в розгортанні наукових досліджень з техніки залізничного транспорту”.

З 1996 року працює на кафедрі іноземних мов ДЕТУТ. У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри “Іноземні мови”. Викладає  дисципліни: “Англійська мова (за професійним спрямуванням)”, “Переклад науково-технічної літератури”, “Ділова англійська мова”, “Англійська мова поглибленого вивчення”, “Англійська мова наукового спілкування”.

Автор більше 30 наукових праць та 5 навчально-методичних посібників.

Сфера наукових інтересів – система формування лінгво-інформаційної культури студентів технічних вузів, роль міжкультурного аспекту у викладанні іноземної мови, історія розвитку транспорту.

Ovchynnikova

Овчиннікова Анастасія Олександрівна

старший викладач

Закінчила Національний гірничий університет (місто Дніпро), спеціаліст у галузі Філології, лінгвістики та перекладу. Працює у Державному університеті інфраструктури та технологій з 2017 року. Викладає німецьку мову. 

Сфера наукових інтересів – проблеми викладання німецької мови в процесі професійної підготовки фахівців індустрії залізничного транспорту.

Momot

Момот Анна Василівна

старший викладач

У 2009 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність: “Мова та література (німецька, англійська)”. У 2017 р. здобула другу вищу освіту у Національному авіаційному університеті за спеціальністю “Переклад”. У Київській державній академії водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного (нині Державний університет інфраструктури та технологій) працює з 2009 р.

У 2011 р. виконувала обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Сфера наукових інтересів – інноваційні методики викладання іноземних мов, білінгвальна освіта у ВНЗ, переклад науково-технічної літератури.

Korobova

Коробова Ірина Олександрівна

старший викладач

У 1997 році закінчила Харківський державний університет імені Каразіна, спеціальність – українська мова та література, кваліфікація спеціаліста – “Філолог. Викладач української мови та літератури”. У 2003 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність – “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)”, отримала кваліфікацію – вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.

З 2011 і дотепер працює на кафедрі іноземних мов ДЕТУТ (нині Державний університет інфраструктури та технологій) на посаді старшого викладача.

Автор більше 18 наукових праць.

Сфера наукових інтересів –  порівняльна лінгвістика

Riabovolenko

Рябоволенко Ірина Вікторівна

старший викладач

Закінчила КНУ імені Тараса Шевченка в 2004 р.

Здобула ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 (мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії). Стажувалася в міжнародному центрі підготовки науковців в місті Осака в Японії (2006, 2007 рр.)

Сфера наукових інтересів –  комунікативні стратегії та тактики, мовні засоби сучасної японської та англійської мов в міжособистісному дискурсі.

Pidkolesna

Підколесна Людмила Анатоліївна

cтарший викладач

У 1999 році закінчила Київський університет ім. Т.Г.Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Романо-германські мови та література” та здобула кваліфікацію філолога, викладача іспанської та англійської мов та літератури.

За фахом працює з 1999 р., з 2001 року старшим викладачем Київської державної академії водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного (нині Державний університет інфраструктури та технологій). Викладає навчальні дисципліни “Англійська мова” та “Англійська мова за професійним спрямуванням” студентам факультету Судноводіння та юридичного факультету. За час роботи видала друком декілька навчально-методичних посібників для студентів Факультету управління та технологій та наукові статті.

Співавтор навчально-методичного посібника “Full Ahead” для студентів першого курсу.

Сфера наукових інтересів – особливості викладання ділової англійської мови у немовних ВНЗ.

Didenko

Діденко Марія Олександрівна

старший викладач

Отримала освіту у Київському педагогічному коледжі ім. К.Д.Ушинського та Київському національному лінгвістичному університеті, спеціальність “Мова та література (англійська)”.  Наразі здобуває другу вищу освіту за спеціальністю “Менеджмент організацій”. Працює у Київській державній академії водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного (нині Державний університет інфраструктури та технологій) з 2010 року. Викладає навчальні дисципліни “Англійська мова”, “Англійська мова за професійним спрямуванням” майбутнім судноводіям. Співавтор методичного посібника “Full Ahead” для студентів першого курсу.

Сфера наукових інтересів – креативні методи навчання англійської мови, вивчення психологічних особливостей опанування студентами іноземної мови, особливості формування вмінь критичного мислення на заняттях з англійської мови у ВНЗ.

Feshchenko

Фещенко Наталя Володимирівна

старший викладач

В 2006 році закінчила факультет іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету. В 2008 році отримала диплом магістра з відзнакою і здобула кваліфікацію викладача англійської мови та літератури у вищих навчальних закладах. Тема дослідження – “Аргументативний дискурс як механізм навчання говоріння англійською мовою”.

З 2006 року і по теперішній час працює на кафедрі іноземних мов за професійним спрямуванням Київської державної академії водного транспорту (нині Державний університет інфраструктури та технологій).

Розробила навчально-методичний посібник “State and Government” для студентів 1-го курсу юридичного факультету денної та заочної форм навчання.

Сфера наукових інтересів – групова та парна роботи як джерело мотивації студентів, рефлексивний зворотній зв’язок, вплив педагогічного стилю на мотивацію студентів

Sybirko

Сибірко Оксана Сергіївна

старший викладач

Закінчила Курганський державний університет за спеціальністю “Вчитель французької та англійської мови” у 1996 році.

Працювала у Київській державній академії водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного (нині Державний університет інфраструктури та технологій) з 1996 по 2003 рік. З 2016 року продовжила професійну кар’єру у тому ж вищому навчальному закладі. Викладає навчальні дисципліни “Англійська мова”, “Англійська мова за професійним спрямуванням” майбутнім електрикам. Співавтор методичного посібника “Full Ahead” для студентів першого курсу.

Сфера наукових інтересів – інноваційних методи навчання, проблеми заохочення та мотивування  студентів до спілкування в рамках професійної діяльності, формування рольового та імітаційного моделювання на уроці, критичного мислення, практичного застосування одержаних знань й навичок.

Zheronkina

Жеронкіна Олена Леонідівна

старший викладач

Закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету (нині Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) у 1989 році. Викладає англійську мову та англійську мову за професійним спрямуванням. У співавторстві видала навчальні посібники “Англійська мова для товарознавців”,  “Англійська мова бухгалтерського обліку та фінансів” та “Англійська мова для фінансистів”. Автор методичних розробок з фахової англійської мови у сфері фінансів, бухгалтерського обліку, аудиту, логістики та ін., робочих програм, статей та тез. 

Сфера наукових інтересів  – інтерактивні методи навчання на заняттях з іноземної мови.

Isaienko

Ісаєнко Світлана Анатоліївна

доцент

У 1986 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, отримавши диплом із відзнакою за спеціальністю “Іноземні мови (дві мови) ” з присвоєнням кваліфікації “Вчитель іноземних мов (іспанська та англійська мови) ”. Під час навчання (1984 – 1985 рр.) працювала перекладачем з іспанської мови в Республіці Куба.

З 1996 р. по 1998 р. – викладач кафедри української та іноземних мов Київського інституту залізничного транспорту за сумісництвом. З 1998 р. по 2003 р. працювала на посаді викладача, потім старшого викладача кафедри української та іноземних мов Державного економіко-технологічного університету Транспорту . З 2003 р. по 2004 р. – старший викладач кафедри іноземних мов і перекладу Університету. З 2004 р. по 2007 р. – аспірантка Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України, за сумісництвом – старший викладач кафедри української та іноземних мов Університету. У грудні 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – на тему “Формування професійної культури у студентів інженерно-технічних спеціальностей засобами іноземної мови”. Після закінчення терміну навчання в аспірантурі повернулася до Університету і до 2010 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри української та іноземних мов, а з 2010 р. – на посаді доцента зазначеної кафедри. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри “Іноземні мови”.

2011-2017 р. – завідувач кафедри “Іноземні мови” Державного економіко-технологічного університету транспорту. 2017 – доцент кафедри Іноземних мов за професійним спрямуванням Державного університету інфраструктури та технологій.

Має 68 публікацій, з них 35 – наукового та 33 – навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів – формування професійної культури у студентів, міжкультурна комунікація у викладанні іноземних мов, порівняльна лінгвістика, історія розвитку науки та транспорту.

Kovalchuk

Ковальчук Валентина Сергіївна

старший викладач

У 1964 році закінчила П’ятигорський державний педагогiчний інститут іноземних мов та здобула кваліфікацію вчителя англійської та іспанської мов. У 1976 р. закінчила Центральний інститут підвищення кваліфікації та отримала другу вищу освіту зі спеціальності “Інженер-патентовід”. З 2003 року викладає дисципліну “Англійська мова за професійним спрямуванням” для студентів спеціальності “Судноводіння” та “Експлуатація суднових енергетичних установок”. 

Сфера наукових інтересів – особливості методики викладання деяких тем, у тому числі “Системи динамічного позиціювання” на практичних заняттях з англійської мови та деякі питання професійної діяльності морських спеціалістів у мультинаціональних екіпажах.

НАВЧАННЯ
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ми, співробітники Кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням,  основною дослідницькою метою вважаємо створення сприятливих умов для розвитку комунікативних вмінь студентів. Результати наших досліджень відображаються через сучасні методи навчання, ефективну взаємодію в аудиторії та автентичні навчальні матеріали.

Ми проводимо різні дослідницькі проекти за темою: «Шляхи формування іншомовної компетентності у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням під час підготовки майбутніх спеціалістів річкового та морського транспорту».

Цілі наших досліджень:

  • вивчити питання освіти в міжнародній та порівняльній перспективі
  • сприяти розвитку іншомовної компетентності у навчанні майбутніх спеціалістів водного транспорту
  • визначити предметний зміст відповідно до розвитку ключових компетенцій
  • впроваджувати найсучасніші методи навчання та навчання.

Прогрес досліджень відображається в наших статтях та підручниках.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут водного транспорту,

Факультет «Судноводіння»,

Кафедра «Вагони та вагонне господарство»

Адреса:

Телефон:

Електронна адреса: